คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมนูญ กู้เขียว
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญชลา มายูร
ตำแหน่ง : รองประธาน คนที่ 1
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศธร เพ็ชรหิน
ตำแหน่ง : รองประธาน คนที่ 2
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทรภรณ์ คำยา
ตำแหน่ง : รองประธาน คนที่ 3
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขนิษฐา พนมเวช
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนิตา ชายงาม
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุภธิดา ทีวา
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลธิชา โทนใหญ่
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอินทิรา อินทสิทธิ์
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐธิดา สินเธาว์
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกฤศิณี แย้มเจิม
ตำแหน่ง : กิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนัชชา ไผ่เถื่อน
ตำแหน่ง : กิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเบญญาภา เพียเพ็ง
ตำแหน่ง : กิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรภัทร จงเกษกรณ์
ตำแหน่ง : กิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฒิ รัตนสูตร
ตำแหน่ง : กิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศกร นาคตรง
ตำแหน่ง : กิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิพวรรณ ทวีกสิกรรม
ตำแหน่ง : กิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6