คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : .นางสาวรุจีรัตน์ สุวรรณโอสถ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายเจษฏา เผ่าโหมด
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอนุสรา มายา
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายคุณากร เสือแก้ว
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุธาริณี บางบุญฤทธิ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอมรรัตน์ คงคู่บุญ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายสาวมณฑิตา เดโชเม็ง
ตำแหน่ง : กิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปุณยาพร คำพุฒ
ตำแหน่ง : กิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณิชารีย์ สุขวัฒน์
ตำแหน่ง : กิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปภาวรินท์ กันจุล
ตำแหน่ง : วิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกวรรณ กะระวะสูตร
ตำแหน่ง : วิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธัญชาธร ตันศิริเศรษฐ์
ตำแหน่ง : วิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรรณิกา คงประหัส
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกันธิชา ด้วงหนองบัว
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายพุฒิเมธ ตู้ทอง
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกุลธาดา จิตต์ทา
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอมรรัตน์ สุวรรณโอสถ
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ชื่อ-นามสกุล : นายเพชรดนัย บัวตูม
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐชยา ยาสุข
ตำแหน่ง : อาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : .นายพรพิพัฒน์ เมฆฉาย
ตำแหน่ง : อาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2