กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสมเจตต์ อำภา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวพิชญาภา อินทร์สิงห์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวศิริลักษณ์ อินสิงห์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1