กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอนุชา เชยชม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุรวดี แสงภักดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายสมเจตต์ อำภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1