วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา  เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพ ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีอาชีพและทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
    วินัยดี  มีสัมมาคารวะ  ทักษะอาชีพหลากหลาย
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
          ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง