แหล่งเรียนรู้ภายใน
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ห้องศาสตร์พระราชา
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
ศูนย์การเรียนรู้ฯฐานพระผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ ศูนย์การเรียนรู้ฯฐานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ศูนย์การเรียนรู้ฯฐานเทคโนโลยีชาวบ้าน ศูนย์การเรียนรู้ฯฐานสวนสมุนไพร
ศูนย์การเรียนรู้ฯฐานดนตรีของพ่อ ศูนย์การเรียนรู้ฯฐานเกษตรผสมผสาน
ศูนย์การเรียนรู้ฯฐานแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  

อาคาร 1(อาคารรวมน้ำใจ)
ห้องประวัติศาสตร์ไทย(ห้อง 111 อาคาร 1 ชั้น 2) ห้องน้อมนำมารยาท(ห้อง 112 อาคาร 1 ชั้น 2)
ห้องสืบสานวัฒนธรรม(ห้อง 113 อาคาร 1 ชั้น 2) ห้องจริยธรรม(ห้อง 114 อาคาร 1 ชั้น 2)
ห้องภาษาสัมพันธ์(ห้อง 115 อาคาร 1 ชั้น 2) ห้องวรรณคดีลีลา(ห้อง 116 อาคาร 1 ชั้น 2)
ห้องภาษาสัมพันธ์(ห้อง 117 อาคาร 1 ชั้น 2) ห้องศูนย์การเรียนรู้ฯภาษาไทย(ห้อง 118 อาคาร 1 ชั้น 2)

อาคาร 2 (อาคารวัฒนาธรรม)
ห้องแนะแนว ห้องสหกรณ์โรงเรียน
ห้องพฤกษศาสตร์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ห้องปฏิบัติการโลก ดาราศาสตร์ ห้องปฏิบัติการเคมี
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ม.ต้น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย
                       
อาคารชั่วคราว

ห้องอนามัยโรงเรียน ห้องสภานักเรียน
ห้องศิลปะ ห้องดนตรีไทย
ห้องปฏิบัติการคหกรรม ห้องปฏิบัติการงานอุตสาหกรรม
ห้องปฏิบัติการงานเกษตรกรรม หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

อาคาร 3
ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา ห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ฯ
ห้องนาฏศิลป์ ห้องปฏิบัติการดนตรี
ห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ห้องปฏิบัติการทางภาษา(ห้อง 315 อาคาร 3 ชั้น 2)
ห้องปฏิบัติการทางภาษา(ห้อง 316 อาคาร 3 ชั้น 2) ห้องเรียนจีน(ห้อง 317 อาคาร 3 ชั้น 2)
งานเกษตรกรรม บ่อเลี้ยงปลา
เรือนเพาะชำ กังหันน้ำ
ป้ายนิเทศ ป้ายชื่อพรรณไม้

สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้เฉลี่ยจำนวนครั้ง / ปี
ชื่อแหล่งเรียนรู้
1. ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งหมด 7  ฐาน  ได้แก่
        -  ฐานพระผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ
        -  ฐานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
        -  ฐานเทคโนโลยีชาวบ้าน
        -  ฐานสวนสมุนไพร
        -  ฐานดนตรีของพ่อ
        -  ฐานเกษตรผสมผสาน
        -  ฐานแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 
2. ห้องศาสตร์พระราชา
 
3. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
 
4. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
 
5. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 
6. ห้องปฏิบัติการ  ได้แก่
        -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
        -  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 
 
40 ครั้ง/ปี
40 ครั้ง/ปี
40 ครั้ง/ปี
40 ครั้ง/ปี
20 ครั้ง/ปี
20 ครั้ง/ปี
20 ครั้ง/ปี
 
20 ครั้ง/ปี
 
20 ครั้ง/ปี
 
200 ครั้ง/ปี
 
 20 ครั้ง/ปี
 
 
200 ครั้ง/ปี
200 ครั้ง/ปี
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้เฉลี่ยจำนวนครั้ง / ปี
ชื่อแหล่งเรียนรู้
        -  ห้องปฏิบัติการทางภาษา
        -  ห้องปฏิบัติการดนตรี
        -  ห้องปฏิบัติการคหกรรม
        -  ห้องปฏิบัติการเกษตรกรรม
 
7. สนามกีฬา
 
8. ป้ายนิเทศ
 
ฯลฯ
200 ครั้ง/ปี
200 ครั้ง/ปี
200 ครั้ง/ปี
200 ครั้ง/ปี
 
200 ครั้ง/ปี
 
200 ครั้ง/ปี