ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2562
ะดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง
ชาย หญิง
.1 2 44 27 71 35
.2 2 39 28 67 33
.3 2 41 34 75 37
รวม ม.ต้น 6 124 89 213  
.4 2 31 28 59 30
.5 2 14 20 34 17
.6 2 26 25 51 26
รวม ม.ปลาย 6 71 73 144  
รวมทั้งหมด 12 195 162 357  

ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง
ชาย หญิง
.1 2 35 30 65 33
.2 2 42 36 78 39
.3 2 35 21 56 28
รวม ม.ต้น 6 112 87 199  
.4 2 19 21 40 20
.5 2 25 26 51 26
.6 2 9 31 40 20
รวม ม.ปลาย 6 53 78 131  
รวมทั้งหมด 12 165 165 330  

ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง
ชาย หญิง
.1 2 42 34 76 38
.2 2 39 31 70 35
.3 2 39 24 63 32
รวม ม.ต้น 6 120 89 209  
.4 2 29 28 57 29
.5 2 10 33 43 22
.6 3 19 22 41 21
รวม ม.ปลาย 7 58 83 141  
รวมทั้งหมด 13 178 172 359  

 

ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม
ชาย หญิง
ม.1 2 32 30 62
ม.2 2 47 26 73
ม.3 2 34 24 58
รวม ม.ต้น 6 113 80 193
ม.4 2 13 38 51
ม.5 3 37 28 65
ม.6 3 31 34 65
รวม ม.ปลาย 8 81 100 181
รวมทั้งหมด 14 194 180 374