กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสมศักดิ์ พระศุกร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายพยับ ปรากริม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวบุษกร แก้วเม่น
ครู คศ.1