กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมศักดิ์ พระศุกร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายพยับ ปรากริม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวบุษกร แก้วเม่น
ครูผู้ช่วย