คณะผู้บริหาร

นายประเสริฐ สุวรรณชัยเลิศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวภคพร จันทวงษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุรวดี แสงภักดี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสุชาดา เดชอินทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นายสมศักดิ์ พระศุกร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายสมเจตต์ อำภา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป