ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
           โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา   ได้จัดตั้งและเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  17   พฤษภาคม  2517  โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา   จัดตั้งขึ้นโดยนายอำเภอหนองฉาง (ร.ต.สมจิตต์  ห้องสำเริง)  ได้ประชุมราษฎรตำบลเขาบางแกรก    ครู  กำนัน  ผู้ใหญ่  ให้ความเห็นว่านักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา   ต้องไปเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่  1-3  ที่โรงเรียนหนองฉางวิทยาเป็นการลำบาก   เพราะระยะทางไกล  และเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์บ่อยๆ  ตลาดทุ่งนาเป็นชุมชนขนาดใหญ่  สมควรที่จะจัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาได้  ที่ประชุมเห็นชอบนายอำเภอหนองฉางจึงมอบหมายให้กำนันตำบลเขาบางแกรก(นายทำ  สงวนเผ่า)ครูใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา  (นายสุทัศน์  หมุนสมัย)  จัดหาที่ดินจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาต่อไป
          เมื่อวันที่  7  พฤษภาคม 2517  อธิบดีกรมสามัญศึกษา  (ดร. ก่อ  สวัสดิพานิช)  ได้มาตรวจราชการที่อำเภอบ้านไร่  นายอำเภอหนองฉาง  ศึกษาธิการหนองฉาง ครูใหญ่โรงเรียนหนองฉางวิทยา  ได้เชิญอธิบดีมาดูสถานที่   อธิบดีเห็นชอบและอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา 2517  แต่ที่ดิน  23  ไร่มีปัญหา  คณะกรรมการจึงได้ประชุมเมื่อวันที่ 10  พฤษภาคม 2517 พิจารณาที่ดินแห่งใหม่  และได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินโดยไม่คิดมูลค่าตอบแทน จำนวน45 ไร่ ที่ดินดังกล่าวอยู่ห่างจากตลาดทุ่งนาประมาณ  500 เมตร  รายนามผู้บริจาค  คือ
                นายเคลื่อน   วัฒนธรรม            จำนวน    20   ไร่
                นางสาย  เทียนลำ                   จำนวน      5     ไร่
                นายเที่ยง  สงวนเผ่า                 จำนวน     3    ไร่
                นายสุทัศน์  หมุนสมัย               จำนวน    10   ไร่
                นายลอง   แกล้ววิทย์กิจ            จำนวน     5    ไร่
                นายบัว    รัตนสูตร                   จำนวน      2    ไร่
          เมื่อวันที่   1   มิถุนายน  2518  ได้ย้ายสถานที่ทำการสอนจากโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนามาอยู่แห่งใหม่โดยสาขาของโรงเรียนหนองฉางวิทยา  นายบุญสร้าง  อ่ำทุ่งพงศ์   ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่  มีครู  4   คน  และนักเรียนชั้น มศ.1 จำนวน  34  คน   มศ. 2  จำนวน  40 คน  และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นเอกเทศใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา”  เมื่อวันที่   25  กรกฎาคม 2518            
 
          ปี  2525   นายประพนธ์   ไพลดำ                   ดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่
          ปี  2529   นายจำเนียร      เหล่าเขตรกิจ         ดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเข้าร่วมโรงเรียน  มพช. รุ่นที่  ๔ 
          ปี  2535   นายสมชาย   กาญจนะ                   ดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่
          ปี  2537  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก
          ปี  2548  ผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน  (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ปัจจุบัน
           โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงตอนปลายตั้งแต่  ม.1-ม.6  แบบสหศึกษาประเภทเดินเรียน  โดยปัจจุบันมีนายประเสริฐ  สุวรรณชัยเลิศดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา

คติพจน์ประจำโรงเรียนสุสสูสํ   ลภเต   ปญญํ   “ผู้ตั้งใจศึกษา   ย่อมได้ปัญญา”

คำขวัญประจำโรงเรียนเรียนดี  มีวินัย   พลานามัยสมบูรณ์

อัตลักษณ์ประจำโรงเรียน   แต่งกายดี  มีวินัย    มีสัมมาคารวะ                                    

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

รูปเปลวเพลิงอยู่เหนือรวงข้าว
รูปเปลวเพลิง  หมายถึง  ความรู้คือแสงสว่าง
รวงข้าว  หมายถึง   ความเจริญงอกงามทางปัญญา

สีประจำโรงเรียน
                   แสด-ดำ   หมายถึง  ความรักชาติ   ศาสนา  และพระมหากษัตริย์

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
                   พระพุทธพร
                                                         
                                                  เพลงประจำโรงเรียน
                                                   เพลงมาร์ช  ท.น.ว.
คำร้อง -  ทำนอง  นายตระศักดิ์   แสงภักดี
                             โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา            สถาบันการศึกษาของปวงชน
                   เป็นแหล่งสร้างพลังปัญญาชน               สอนเราทุกคนให้เป็นคนดี
                             โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา            พวกเราศรัทธาสถานศึกษายิ่งใหญ่
                   ลูกแสดมีคุณธรรมน้ำใจ                        ไม่เคยกลัวใครในปฐพี
                             เรียนดี มีวินัย                             พลานามัย  สมบูรณ์
                   ชาติ ศาสน์กษัตริย์ เราเทิดทูน               ถึงชีพจักสูญ ไม่ยอมให้ใคร
                             โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา             แม้วันข้างหน้าไม่ขอลืมเลย
                   จะจำเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งเรานั้นเคย             เป็นศิษย์โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
 
 
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
          1.  ชื่อโรงเรียน (ภาษาไทย)  บ้านทุ่งนาวิทยา
          2.  ชื่อโรงเรียน(ภาษาอังกฤษ)  BANTHUNGNAWITTHAYA
          3.  อักษรย่อโรงเรียน   ท.น.ว.
          4.  ชื่อผู้อำนวยการสถานศึกษา   นายประเสริฐ  สุวรรณชัยเลิศ
          5.  วันเดือนปีที่ก่อตั้งโรงเรียน  25 กรกฎาคม 2518
          6.  ที่ตั้งโรงเรียน  ชื่อหมู่บ้าน  บ้านทุ่งนา  521  หมู่  4   ตำบลเขาบางแกรก  อำเภอหนองฉาง 
    จังหวัดอุทัยธานี  61170 หมายเลขโทรศัพท์   056-972063
          7.  เขตที่ตั้งโรงเรียน
               เขตการปกครอง  เทศบาลตำบลเขาบางแกรก   โรงเรียนไม่ตั้งอยู่ในบริเวณวัด
          8.  เนื้อที่  45  ไร่
          9.  ระดับการศึกษาที่เปิดสอน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6
       10. หลักสูตรปกติสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
              - ช่วงชั้นที่2 (ม.1 – ม.-3)
              - ช่วงชั้นที่3 (ม.4 – ม.6)

                                            ทำเนียบผู้บริหาร

1.   นายบุญสร้าง  อ่ำทุ่งพงศ์        ตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่    ปีการศึกษา  2518-2525
2.   นายประพนธ์    ไพลดำ           ตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่    ปีการศึกษา  2525-2529
3.   นายจำเนียร   เหล่าเขตรกิจ     ตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่    ปีการศึกษา  2529-2535
4.   นายสมชาย  กาญจนะ            ตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่    ปีการศึกษา  2535-2539
5.   นายศุภเศรษฐ  เบญจาธิกุล     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ปีการศึกษา  2539-2543
6.   นายชาญศักดิ์   คันศร             ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน   ปีการศึกษา  2543-2544
7.   นางสงวนทรัพย์   ทิพรังศรี      ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน   ปีการศึกษา  2544-2548
8.   นางนภาลัย   สงวนวงษ์          ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน   ปีการศึกษา  2548-2554
9.   นายจิณณาวัฒน์  โคมบัว        ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ปีการศึกษา  2554-2557
10.  นายประเสริฐ  สุวรรณชัยเลิศ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน   ปีการศึกษา  2557-ปัจจุบัน