กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางปราณี นาวิก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0818873900

นางสาวคนึงนิจ เกษแก้ว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุปรียา อนันตรักษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1