กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปราณี นาวิก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุมาลี องบ่อ
ครู คศ.1

นางสาวคนึงนิจ เกษแก้ว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุปรียา อนันตรักษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1