รายงานผลการประเมินตนเอง
รายงานผลการประเมินตนเอง SAR 64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.79 MB
รายงานผลการประเมินตนเอง sar 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.79 MB
รายงานผลการประเมินตนเอง SAR 61
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.86 MB
รายงานผลการประเมินตนเอง SAR 60 (สารบัญ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.24 KB
รายงานผลการประเมินตนเอง SAR 60 (เนื้อหา)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.87 MB
งานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 (ตอนที่ 1)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 724.47 KB
รายงานผลการประเมินตนเอง SAR 59 (ตอนที่ 2)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 243.66 KB
รายงานผลการประเมินตนเอง SAR 59 (ตอนที่ 3)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 593.41 KB
รายงานผลการประเมินตนเอง SAR 59 (ตอนที่ 4)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.5 KB