ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทะเบียนวิทยากรท้องถิ่น
 
ทะเบียนข้อมูลวิทยากรท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน   โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
 
เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้/บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ความรู้เรื่อง
001 นายมังกร ชูประเสริฐ กลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีความชำนาญด้านการทำไม้กวาดทางมะพร้าว
002 นายทวีศักดิ์ หงส์สัมฤทธิ์ กลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีความชำนาญด้านการทำไม้กวาดทางมะพร้าว
003 พระปราการ จากวัดสามัคคีรังสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความชำนาญด้านการสอนสาระพระพุทธศาสนา
004 พระชูเกียรติ  จากวัดสามัคคีรังสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความชำนาญด้านการสอนสาระพระพุทธศาสนา
005 นางประทีป สมบูรณ์ทวีโชค กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และภาษาไทย
มีความชำนาญด้านการสวดสรภัญญะ การอ่านทำนองเสนาะ
006 นางคมเนตร พันธ์ศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีความชำนาญด้านการผลิตน้ำยาล้างจาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน และข้อมูลพรรณไม้ท้องถิ่น
007 นายวรายุ  ลี้ประเสริฐ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีความชำนาญด้านการใช้สมุนไพร และการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
008 นายอำพร เพ็งพะยม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ / กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีความชำนาญด้านพรรณไม้ที่พบและปลูกในสถานศึกษา
009 นายเรวัต สงวนเผ่า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ / กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีความชำนาญด้านพรรณไม้ที่พบและปลูกในสถานศึกษา
010  นายชยุต แก้วมณี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ / กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การปลูกพืชผสมผสาน
การแยกขยะ
011  

นางละเมียด  ทองคลี่
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ / กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์สบู่  แชมพู สมุนไพรในท้องถิ่น
012 พ.ต.ท.นพรัตน์ ปัวน้อย สวป.ฯ สภ.เขาบางแกรก กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา/งานจราจรความปลอดภัย/ กฏหมาย ยาเสพติด/งานจราจรความปลอดภัย/ กฏหมาย
 
013 นางน้ำฝน  แสวงทรัพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ / กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
014   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ / กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานจักสานและงานไม้ไผ่