ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1 (รวมน้ำใจ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 1,000,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2 (วัฒนธรรม)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 3,157,300
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 5,430,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงานศิลปะ-คหกรรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 905,900
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงานอุตสาหกรรม-เกษตร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 620,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารชั่วคราว (ห้องพยาบาล)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 160,000
เพิ่มเติม..