พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
         1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะวิชาการ  ทักษะชีวิต  ทักษะวิชาชีพ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
          2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม
รักความเป็นไทยและรับผิดชอบต่อสังคม
          3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล 
          4. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
          5. สร้างโอกาส ความเสมอภาคให้ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
          6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
          7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
          8. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษา
          9. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
เป้าประสงค์ (Goals)
         1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21
          2. ผู้เรียนมีความสุข มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคมบนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต
          3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสังคม
          4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริม พัฒนาความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ใหสอดคล้องกับมาตรฐานตามศตวรรษที่ 21
          5. ผู้เรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาค เท่าเทียมและมีคุณภาพ
          6. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนนการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
          7. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู้ของผู้เรียน