ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญสร้าง อ่ำทุ่งพงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2518-2525
ชื่อ-นามสกุล : นายประพนธ์ ไพลดำ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2525-2529
ชื่อ-นามสกุล : นายจำเนียร เหล่าเขตรกิจ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2525-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย กาญจนะ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2535 - 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภเศรษฐ เบญจาธิกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2539 - 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญศักดิ์ คันศร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2543 - 2544
ชื่อ-นามสกุล : นางสงวนทรัพย์ ทิพรังศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2544 - 2548
ชื่อ-นามสกุล : นางนภาลัย สงวนวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2548 - 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายจิณณาวัฒน์ โคมบัว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2554 - 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ สุวรรณชัยเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2556 - 2564
ชื่อ-นามสกุล : นางนันท์นภัส ด้วงทัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2564 - ปัจจุบัน