สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน  รูปเปลวเพลิงอยู่เหนือรวงข้าว
                                รูปเปลวเพลิง  หมายถึง  ความรู้คือแสงสว่าง
                                รวงข้าว  หมายถึง   ความเจริญงอกงามทางปัญญา
คติพจน์ประจำโรงเรียน       สุสสูสํ   ลภเต   ปญญํ   “ผู้ตั้งใจศึกษา   ย่อมได้ปัญญา”
คำขวัญประจำโรงเรียน       เรียนดี  มีวินัย   พลานามัยสมบูรณ์
อัตลักษณ์ประจำโรงเรียน   แต่งกายดี  มีวินัย    มีสัมมาคารวะ
สีประจำโรงเรียน                 แสด-ดำ   หมายถึง  ความรักชาติ   ศาสนา  และพระมหากษัตริย์
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธพร