คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา เหล่าแช่ม
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา เสือแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกตรอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสุมารี ประพัฒน์โพธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติพงษ์ ปั้นจิตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรเอกชน
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรยุทธ ประสพบัว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางวัฒนา จันทรังษี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผุ้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการบงกช ธมมทีโป
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : พระชูเกียรติ์ อรุโณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ู้ผู้แทนพระภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ต.สมเกียรติ ภูมรินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมภพ สมบูรณ์ทวีโชค
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางบังอร แป้นน้อย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุรวดี แสงภักดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุคนธ์ พูลสุขเสริม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสาธิต ทับแสงสี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางนันท์นภัส ด้วงทัย
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน