กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอัญชลี ภู่จำรูญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ