กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางอัญชลี ภู่จำรูญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ