กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอัญชลี ภู่จำรูญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ