กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวจิรวรรธ จิตต์ทา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2