กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวจิรวรรธ จิตต์ทา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2