คณะผู้บริหาร

นางนันท์นภัส ด้วงทัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0931894316

นายสมศักดิ์ พระศุกร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางอัญชลี ภู่จำรูญ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสุชาดา เดชอินทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสมเจตต์ อำภา
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป