กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางนิภา สุวรรณประทีป
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ