ข่าวประชาสัมพันธ์
รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส.
รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2561 ในวันที่  17 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
โครงการประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา นำโดยรองผู้อำนวยการ นางสาวภคพร  จันทวงษ์ และครูจิราพร  แป้นน้อย และนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงปบระมาณ 2563 ในวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน สร้างความเข้าใจ วิธีการ แนวทางการการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาและสรุปผลการจัดกิจกรรม ในวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศุภรัตน์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์สมุด ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 มีรายการแข่งขันดังนี้ อ่านหนังสือเล่มโปรด ,บันทึกยอดนักอ่าน ,บันทึก 100 บรรทัด ,วิจัยในชั้นเรียน ,ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ,ประกวดจัดบอร์ดความรู้ เรื่องไวไรัโคโรนา 2019 และการประกวดการแต่งกายชุดรีไซเคิล
โครงการจิตอาสาพระราชทาน
เมื่อ 19 ส.ค. 2563 ศฝ.นศท.มทบ.31 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา นำ นศท.จิตอาสาพระราชทาน จำนวน 25 นายเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมีพันตำรวจโทถาวร อารีรื่น ตำแหน่ง รองผู้กำกับการสอบสวน สถานีภูธรเขาบางแกรก เป็นประธาน ร่วมกับข้าราชการตำรวจ ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลเขาบางแกรก ทำความสะอาด พัฒนา ภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา จ.อุทัยธานี
ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 จากกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 
coaching จากศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับ สพม.42
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ทีม Coaching ได้มานิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
อบรมโครงการเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและต่อต้านการทุจริต สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ผอ.ประเสริฐ  สุวรรณชัยเลิศ เข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและต่อต้านการทุจริต สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมศุภรัตน์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ศฝ.นศท.มทบ.31 (12 สิงหาคม 2563)
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา นำ นศท.จิตอาสาพระราชทาน จำนวน 15 นายเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอย รักลูก” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยมีนายสมพจน์ สารภูษิตสันต์ นายอำเภอหนองฉาง เป็นประธาน ร่วมกับข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน อำเภอหนองฉาง พัฒนา ภูมิทัศน์ อาคาร และ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนวัดหนองมะกอก จ.อุทัยธานี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม 256
พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก
ร่วมเดินรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาบางแกรก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาบางแกรก และ สถานีตำรวจภูธรเขาบางแกรก
พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน ชุดจิตอาสา
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธีรับมอบชุดจิตอาสาพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมอำเภอหนองฉาง โดยมีนายสมพจน์ สารภูษิตสันต์ นายอำเภอหนองฉางเป็นประธาน
ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปี 2563
วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน โรงเรียนได้จัดงานทำบุญตักบาตร และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน 
ขอยกย่อง นศท. ที่มีความซื่อสัตย์
นศท.ญ. สุพัตรา ปู่สาร
นศท.โรงเรียน
บ้านทุ่งนาวิทยา อุทัยธานี

ศฝ.นศท.มทบ.31
เก็บเงินได้จำนวน 1000 บาท และนำส่งครูเพื่อประกาศหาเจ้าของ สมควรได้รับการยกย่องและเป็นแบบอย่างสำหรับบุคคลทั่วไป
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Coaching Teams
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ  Coaching  Teams  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา     ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  ในระหว่างวันที่  25-26 กรกฎาคม  2563 ณ ห้องประชุมราชาวดี  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.
ผอ.ประเสริฐ สุวรรณชัยเลิศ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ศาลาประชาคมอำเภอหนองฉาง
โดยมีนายสมพจน์ สารภูษิตสันต์ นายอำเภอหนองฉางเป็นประธานในพิธี
ไหว้ครู
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ได้จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ได้มาตรวจเยี่่่ยมโรงเรียนวันเปิดภาคเรียน
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ได้มาตรวจเยี่่่ยมโรงเรียนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อติดตามสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID1-19 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
ประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (1 ก.ค. 63)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยให้นายธนพล  พงศ์พัฒนศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน และนายอำเภอหนองฉาง ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเปิดภาคเรียน จึงมาร่วมสังเกตการณ์ด้วย
ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
นายประเสริฐ  สุวรรณชัยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา  ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2563 ณ สวนนพรัตน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ได้ขอใช้สถานที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.00  น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหมุนสมัย โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา  ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 9 มีนาคม 2563
กิจกรรมจิตอาสาปลูกฝังอุดมการณ์
วันที่  28  กุมภาพันธ์  2563  เวลา 09.00-12.00 น. จิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 3/62 กลุ่ม 9 บรรยายในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ให้กับครูและนักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย จำนวน  422 คน 
คณะกรรมการพิจารณานักเรียนทุน ม.ท.ศ. มาเยี่ยมบ้านนักเรียน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการได้มาเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อประกอบการพิจารณา และคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา ม.ท.ศ. ปี 2563
กิจกรรมติว O-net นักเรียน ม.6
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมติว O-net ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
การแข่งขันกีฬานักเรียน ขอใช้สถานที่โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ขอใช้สถานที่แข่งขันกีฬานักเรียน ในระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
ประเมินข้าราชการครูให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
18  กุมภาพันธ์ 2563 ประเมินข้าราชการครูให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ  
วงโยธวาทิต​ ร.ร.บ้านทุ่งนาวิทยา​ แสดงดนตรีในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน
วงโยธวาทิต​ ร.ร.บ้านทุ่งนาวิทยา​ แสดงดนตรีในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน​ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา​ สพป.อุทัยธานี​ เขต​ 1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  ณ​ สนามกีฬากลาง​ จ.อุทัยธานี​ โดยได้รับเกียรติจากกลุ่มโรงเรียนทัพทัน​ กลุ่ม​ 3 ให้เป็นวงนำขบวนพาเหรด