ข่าวประชาสัมพันธ์
เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี

      วันที่ 22 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการ เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี สังกัด สพป.อน.1/สพป.อน.2/สพม.อนชน./อปท. ซึ่งโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา มีนักเรียน จำนวน 2 คนที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี คือ นายกิตติธัช  สุพรรณ์ ชั้น ม. 6 และนางสาวธัญชาธร  ตันศิริเศรษฐ์ ชั้น ม.5

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ นิเทศติดตามโครงการพัฒนศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา และแนะแนวการศึกษาต่อ

22 มิ.ย. 65 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นิเทศติดตามโครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา (Education and community Improvement Center : ECI Center) และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา

การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจ โครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
22 มิ.ย. 65 การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจ โครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ระบบถ่ายทอดสด 
ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง

         วันที่  20 มิ.ย. 65 พระภิกษุสงฆ์จากวัดน้ำพุ มาขอรับบิณฑบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  เพื่อการเข้าอยู่ปริวาสของพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดน้ำพุ ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
      วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นางสาวแสงเดือน คลองแห้ง ร่วม การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน และได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถได้แก่ นายเฉลิมพล ขยันกิจ ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
       ในการนี้  นายสมศักดิ์ พระศุกร์ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ร่วมเป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม   ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งประชาธิปไตย และสร้างความตระหนักในการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพครู นักเรียน เพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดทำโครงการสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2565-2566 โดยมีกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพครู นักเรียน เพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บูรณาการร่วมกับงาน TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมธาราฮิลล์อุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  
          ในการนี้โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ได้ส่งครูและนักเรียน เข้าร่วมการอบรม คือนางสาวคนึงนิจ  เกษแก้ว ตำแหน่งครู และนางสาวชุติมา  สนิทแสง นักเรียน

อบรมโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ

ชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาบางแกรก ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ โดยการจัดทำไส้กรอกอีสาน การทำขนมชั้น และวุ้นดอกไม้ ในระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ปฏิบัติการชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาบางแกรก วัดสามัคคีรังสรรค์ ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
          ในการนี้โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ได้ส่งตัวแทนครู จำนวน 2 ท่านเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ คือ นางสาวจิรนันทน์  ดารารัตนเสรี และนางอัญชลี  ภู่จำรูญ 
           -  วันที่ 17 มิถุนายน 2565 อบรมทำไส้กรอกอีสาน 
           -  วันที่ 18 มิถุนายน 2565 อบรมทำขนามชั้นและวุ้นแฟนซี

 

ทำบุญวันพระ (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7)
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 (ปีขาล) นางนันท์นภัส  ด้วงทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ครูจิรนันทน์  ดารารัตนเสรี ครูอัญชลี  ภู่จำรูญ และนักเรียนชั้น ม.5 ร่วมกันทำบุญ ณ วัดสามัคคีรังสรรค์ ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ทำบุญวันพระ (ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7)
วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7  นางนันท์นภัส  ด้วงทัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมครูบุษกร  แก้วเม่น ได้นำนักเรียนชั้น ม.6 ร่วมทำบุญ เนื่องในวันพระ ที่วัดสามัคคีรังสรรค์ หมูที่ 4 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

        วันที่ 7 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ได้นิเทศติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้สถานศึกษามีความพร้อม ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนำโดยนางนัยนา  จันทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  ศน.รัชนีวรรณ์  ฉัตร์ธนไพศาล  ศน.ปวีณา  ประสพสิน  ศน.รุ่งนภา  บำรุงศรี  นางสาวอาภา   ชังชั่ว นักจิตวิทยา และนางสาวกานต์ชนิตา  กมลมาลย์ นักทรัพยากรบุคคล 


จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา นำทีมผู้บริหาร คณะครู นักศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา วันที่ 30 พฤษภาคม 2565
ร่วมงานฉลองเป็นรองเจ้าคณะอำเภอหนองฉาง (พระมหาสมคิด ขนฺติพโล)
นางนันท์นภัส  ด้วงทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ได้นำคณะครู ร่วมงานแต่งตั้งรองเจ้าคณะอำเภอหนองฉาง พระครูอุเทศปริยัตยาทร (พระมหาสมคิด ขนฺติพโล)  ณ อุโบสถชั้นล่าง วัดเทพนิมิตอุทัยธานี วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
การฝึกอบรมการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานชุมชน
สำนักงานพลังงาน จังหวัดอุทัยธานี  ได้จัดอบรมการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานชุมชน พร้อมปรับปรุงแผน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะ ด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2565 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
การคัดเลือกหลักสูตร CLC ตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม
      วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ และการคัดเลือกหลักสูตร CLC ตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครูในสถานศึกษาจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุม 
      ในการนี้ นายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
วันอนุรักษ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

งานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี 

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
งานฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดสามัคคีรังสรรค์
วันที่ 10-11 มีนาคม 2565 นางนันท์นภัส  ด้วยท้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา นำคณะครู ร่วมงานฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดสามัคคีรังสรรค์ 
รับทุนการศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา คัดเลือกนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี รับทุนการศึกษาของเจ้าอาวาสวัดหนองขุนชาติ เนื่องในพิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 77 ปี "พระราชอุทัยโสภณ,ดร.เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ได้คัดเลือกนายกิตติธัช  สุพรรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นตัวแทนนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564
วันมาฆบูชา
ผู้บริหาร และคณะครู ได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ร่วมเวียนเทียน วัดสามัคคีรังสรรค์ และวัดทุ่งนา(เก่า) ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
งานบุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท

โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี จัดงานประเพณีบุญเดือนสาม สืบสานประเพณี วิถีชาวอู่ไท สืบทอดยาวนานถึง 122 ปี ระหว่างวันที่ 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2565

อบรมนักเรียน โครงการ บวร.ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม

โครงการ บวร. ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี
 

******************************************

             เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ในการ  ขับเคลื่อนการสร้างสังคมคุณธรรมด้วยการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจประชาชนในชุมชน สร้างความผูกพัน ความอบอุ่นภายในครอบครัว ส่งผลให้ชุมชนและสังคมเข้มแข็งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ได้รับการเลือกให้นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรม จำนวน 51 คน ประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ,มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ผอ.นันท์นภัส  ด้วงทัย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภายใต้โครงการศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา ECI center วันที่ 19 มกราคม 2565
รับรางวัลผลิตสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ เรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน
สำนักงานงานวัฒนะรรมจังหวัดอุทัยธานี แจ้งผลการตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ "เรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับรางวัลดังนี้
     รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
           ชื่อผลงาน เรื่องดี ๆ ที่บ้านทุ่งนา  ชื่อทีม เด็กดีศรี ทนว. 
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
           ชื่อผลงาน  ครอบครัวพอเพียง  ชื่อทีม  แสดดำทุ่งนา
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
           ชื่อผลงาน  เรื่องดีๆ เกิดขึ้นที่บ้านฉัน  ชื่อทีม  TNW 42


กิจกรรมวันคริสต์มาส
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา นำโดย ผอ.นันท์นภัส ด้วงทัย พร้อมผู้กำกับและลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประกอบพิธีถวายราชสดุดี และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดสามัคคีรังสรรค์

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564  ผอ.นันท์นภัส  ด้วงทัยและคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดสามัคคีรังสรรค์ ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี  

รับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564  ผอ.นันท์นภัส  ด้วงทัย ครูคนึงนิจ  เกษแก้ว และครูพิชญาภา  อินทร์สิงห์ ได้นำนักเรียนรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา


 

ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดทุ่งนา(เก่า)

ผอ.นันท์นภัส  ด้วงทัย และคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา  ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดทุ่งนา ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี  ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564