ข่าวประชาสัมพันธ์
การติดตามเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 4

การติดตามเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่​ 4​ โดย​ นายธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สพฐ.​ ณ​ โรงเรียน​บ้าน​ทุ่งนา​วิทยา​ วันที่​ 10​ พ.ย.​ 2563

งานกฐินประจำปี ณ วัดเทพนิมิต
ผอ.ประเสริฐ  สุวรรณชัยเลิศ และคณะครู ร่วมงานแห่กฐิน ในวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ณ วัดเทพนิมิต 
อบรมสัมมนาครูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
นางสาวภคพร  จันทวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาครูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
งานเกษียณอายุราชการโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
นางสุรวดี  แสงภักดี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา  เข้าร่วมกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 วันที่ 24 กันยายน 2563 
คัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น
นายประเสริฐ  สุวรรณชัยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินและคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมในการจัดการศึกษา วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
จิตอาสาพระราชทาน ณ ตำบลเขาบางแกรก
วันที่ 24 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา นำ นศท.จิตอาสาพระราชทาน จำนวน 39 นาย และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (วันมหิดล) ร วัดสามัคคีรังสรรค์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาบางแกรก หมู่ 4 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โดยมีนายสมพจน์  สารภูษิตสันต์ นายอำเภอหนองฉาง เป็นประธานร่วมกับข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศนืและรณรงค์กำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา 
ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศน์ ร่วมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 16-18 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์  จังหวัดจันทบุรี
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี (สมป.อน.)ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี
คณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ อำเภอหนองฉาง
นายประเสริฐ  สุวงรรณชัยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ของอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ในวันที่ 19 กันยายน 2563 ณ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
นิทรรศการ โครงการ Coaching Teams
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา จัดนิทรรศการ โครงการ Coaching  Teama  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี และโครงการ  Teams  For  Education : TFE ประจำปี 2563 ในวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรศูนย์เสมารักษ์
นายประเสริฐ  สุวรรณชัยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดองค์ความรู้และประสบการณ์ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี 2563  วันที่ 3-4 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเดอะริช  บูติค  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส.
รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2561 ในวันที่  17 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
โครงการประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา นำโดยรองผู้อำนวยการ นางสาวภคพร  จันทวงษ์ และครูจิราพร  แป้นน้อย และนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงปบระมาณ 2563 ในวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน สร้างความเข้าใจ วิธีการ แนวทางการการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาและสรุปผลการจัดกิจกรรม ในวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศุภรัตน์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์สมุด ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 มีรายการแข่งขันดังนี้ อ่านหนังสือเล่มโปรด ,บันทึกยอดนักอ่าน ,บันทึก 100 บรรทัด ,วิจัยในชั้นเรียน ,ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ,ประกวดจัดบอร์ดความรู้ เรื่องไวไรัโคโรนา 2019 และการประกวดการแต่งกายชุดรีไซเคิล
โครงการจิตอาสาพระราชทาน
เมื่อ 19 ส.ค. 2563 ศฝ.นศท.มทบ.31 โดย โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา นำ นศท.จิตอาสาพระราชทาน จำนวน 25 นายเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมีพันตำรวจโทถาวร อารีรื่น ตำแหน่ง รองผู้กำกับการสอบสวน สถานีภูธรเขาบางแกรก เป็นประธาน ร่วมกับข้าราชการตำรวจ ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลเขาบางแกรก ทำความสะอาด พัฒนา ภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา จ.อุทัยธานี
ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 จากกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 
coaching จากศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับ สพม.42
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ทีม Coaching ได้มานิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
อบรมโครงการเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและต่อต้านการทุจริต สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ผอ.ประเสริฐ  สุวรรณชัยเลิศ เข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและต่อต้านการทุจริต สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมศุภรัตน์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ศฝ.นศท.มทบ.31 (12 สิงหาคม 2563)
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา นำ นศท.จิตอาสาพระราชทาน จำนวน 15 นายเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอย รักลูก” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยมีนายสมพจน์ สารภูษิตสันต์ นายอำเภอหนองฉาง เป็นประธาน ร่วมกับข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน อำเภอหนองฉาง พัฒนา ภูมิทัศน์ อาคาร และ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนวัดหนองมะกอก จ.อุทัยธานี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม 256
พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก
ร่วมเดินรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาบางแกรก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาบางแกรก และ สถานีตำรวจภูธรเขาบางแกรก
พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน ชุดจิตอาสา
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธีรับมอบชุดจิตอาสาพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมอำเภอหนองฉาง โดยมีนายสมพจน์ สารภูษิตสันต์ นายอำเภอหนองฉางเป็นประธาน
ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปี 2563
วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน โรงเรียนได้จัดงานทำบุญตักบาตร และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน 
ขอยกย่อง นศท. ที่มีความซื่อสัตย์
นศท.ญ. สุพัตรา ปู่สาร
นศท.โรงเรียน
บ้านทุ่งนาวิทยา อุทัยธานี

ศฝ.นศท.มทบ.31
เก็บเงินได้จำนวน 1000 บาท และนำส่งครูเพื่อประกาศหาเจ้าของ สมควรได้รับการยกย่องและเป็นแบบอย่างสำหรับบุคคลทั่วไป
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Coaching Teams
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ  Coaching  Teams  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา     ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  ในระหว่างวันที่  25-26 กรกฎาคม  2563 ณ ห้องประชุมราชาวดี  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.
ผอ.ประเสริฐ สุวรรณชัยเลิศ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ศาลาประชาคมอำเภอหนองฉาง
โดยมีนายสมพจน์ สารภูษิตสันต์ นายอำเภอหนองฉางเป็นประธานในพิธี
ไหว้ครู
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ได้จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ได้มาตรวจเยี่่่ยมโรงเรียนวันเปิดภาคเรียน
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ได้มาตรวจเยี่่่ยมโรงเรียนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อติดตามสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID1-19 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
ประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (1 ก.ค. 63)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยให้นายธนพล  พงศ์พัฒนศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน และนายอำเภอหนองฉาง ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเปิดภาคเรียน จึงมาร่วมสังเกตการณ์ด้วย