กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางเมตตา ควัธน์กุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสุชาดา เดชอินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายกิจธนาณัฐ แถมสุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2