กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางเมตตา ควัธน์กุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสุชาดา เดชอินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายกิจธนาณัฐ แถมสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2