ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 พ.ค. 64 สอบวัดความรู้และมอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สอบวัดความรู้ เวลา 09.00 - 12.00 น.
รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ เวลา 13.00 น.
ชุดนักเรียน งานสำมะโนนักเรียน บริหารงานวิชาการ
01 พ.ค. 64 ถึง 01 เม.ย. 64 สอบวัดความรู้และมอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สอบวัดความรู้ เวลา 09.00 - 12.00 น.
รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ เวลา 13.00 น.
ชุดนักเรียน งานสำมะโนนักเรียน บริหารงานวิชาการ
24 เม.ย. 64 ถึง 28 เม.ย. 64 รับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
บริเวณหน้าห้องสมุุด อาคาร 1 ชั้นล่าง ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
ชุดนักเรียน งานสำมะโนนักเรียน บริหารงานวิชาการ
12 มิ.ย. 63 ถึง 01 ก.ค. 63 ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
ระบบออนไลน์ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
11 มิ.ย. 63 ถึง 01 ก.ค. 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
ระบบออนไลน์ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
07 มิ.ย. 63 นักเรียน ชั้น ม.4 รายงานตัวคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
06 มิ.ย. 63 นักเรียน ชั้น ม.1 รายงานตัวคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา แต่งกายชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
25 พ.ค. 63 ถึง 30 พ.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ม.1 และ ม.4 ปัการศึกษา 2563
ระบบออนไลน์ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
03 พ.ค. 63 ถึง 12 พ.ค. 63 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
สมัครออนไลน์ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
02 ม.ค. 63 ถึง 06 ม.ค. 63 สอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
27 ธ.ค. 62 กิจกรรม Happy Day
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
19 ธ.ค. 62 ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
12 ธ.ค. 62 ถึง 13 ธ.ค. 62 กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด
29 พ.ย. 62 สอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา วัดสามัคคีรังสรรค์
15 พ.ย. 62 กำหนดการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2562
https://drive.google.com/file/d/1R130AVnOwcYfbYsnoKsL3xY1QdAXfa2f/view?fbclid=IwAR3Y39TYEnXcUL5O8nplGu2b3akmfDbyBGrPxUL7syN0AjBKK7IC4GarpVE JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
07 พ.ย. 62 ถึง 08 พ.ย. 62 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 42 (อุทัยธานี)
https://drive.google.com/file/d/1R130AVnOwcYfbYsnoKsL3xY1QdAXfa2f/view?fbclid=IwAR0B32nsauLXVhD2LZLMhVvpdv4c7t3A91NzlcMzZsD7TE5k02r5JF6ioZQ JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์