กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกุลชญา เหล่าแช่ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุนันท์ ศุภกิจวัฒนา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสุมารี ประพัฒน์โพธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวพิมลพรรณ พงษ์โสภณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวแสงเดือน คลองแห้ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวจิราพร แป้นน้อย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสุกัญญา สิทธิวโรธร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2