ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการนำเสนอผลงานตลาดนัดอาชีพ กีฬา อบจ.
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  ได้กำหนดการนำเสนอรายงานโครงการเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน  2565 ณ ห้องประชุมศุภรัตน์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 
ผอ.นันท์นภัส ด้วงทัย
รองพนิดา รอดสัดถา
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2565,00:00   อ่าน 50 ครั้ง