ปีการศีกษา 2562
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2562
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ปี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ