ปีการศึกษา 2561
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2561
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รายงานสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.58 MB