ปีการศึกษา 2560
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2560
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพและเทคโนโลยี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รายงานสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.89 MB