ปีการศึกษา 2559
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2559
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รายงานสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.74 MB