ผลงานผู้บริหาร
ผลงานผู้บริหาร
ปีการศึกษา 2551
-  ได้รับรางวัลเป็นผู้นำที่ทำคุณงามความดีให้เห็นเป็นแบบอย่างได้ดีในการประพฤติตนในสังคมไทยตามโครงการเมืองไทยเมืองคนดี  (ยกย่องเชิดชูคนดี)  ประจำปีงบประ  2551  จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี    เมื่อวันที่  12  กันยายน  พ.ศ.  2551
ปีการศึกษา 2553
-  ไปรับประกาศเกียรติคุณเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  ประจำปี  2552  ประเภทผู้บริหาร  จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2553
ปีการศึกษา 2555
-   ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”  ประจำปี  2554  ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  จากคุรุสภา  เมื่อวันที่  16  มกราคม  พ.ศ.  2555
-  เกียรติบัตร เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  มีคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างยิ่ง  สมควรได้รับการยกย่องระดับหน่วยงานต้นสังกัด  ประจำปี  2554  ประเภท  ผู้บริหารสถานศึกษา  จากคุรุสภา  เมื่อวันที่  16  มกราคม  พ.ศ.  2555
ปีการศึกษา  2557
-  ได้รับโล่เกียรติคุณรางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น  ประจำปี  2556  จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่  13  มีนาคม  พ.ศ.  2557
-  ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  ประจำปี  2556  ประเภทผู้บริหาร  จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.  2557
-  ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ผลงานการปฏิบัติงานผ่านการคัดกรองระดับเขตพื้นที่ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียงมูลนิธิยุวสถิรคุณ  เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  พ.ศ.  2557
ปีการศึกษา 2558
-  ได้รับประกาศเกียรติคุณ  เข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  เป็นผู้ช่วยเหลือ  ทำคุณประโยชน์ในกิจการต่าง ๆ  ด้วยกำลังกาย  กำลังปัญญา  และกำลังทรัพย์ให้จังหวัดอุทัยธานี  จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  เมื่อวันที่ 12  สิงหาคม  พ.ศ.  2558
-  ได้รับเกียรติบัตร ได้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรร่วมในการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพยุวทูตความดี  “คนดีของประเทศไทย”  จากกระทรวงการต่างประเทศ  เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  พ.ศ.  2558
-  ได้รับโล่เกียรติคุณเป็นอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น  ประจำปี  2558  จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่  6  มีนาคม  พ.ศ.  2558
ปีการศึกษา 2559
-  ได้รับวุฒิบัตร  ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมกฎหมายมหาชนในการปฏิบัติราชการเพื่อไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี  หลักสูตรอบรมพัฒนาศักยภาพให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการดำเนินคดี  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อวันที่  23  เมษายน  พ.ศ.  2559
-  ได้รับวุฒิบัตร  ได้รับการอบรมตามหลักสูตรกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง  (ตามหลักสูตร ก.ค.ศ.)  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  พ.ศ.  2559
-  ได้รับประกาศนียบัตรได้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาล  สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา  สพฐ.  (โรงเรียนสุจริต)  รุ่นที่  2  ประจำปีพุทธศักราช  2558  จากสถาบันพระปกเกล้า  เมื่อวันที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.  2559
-  ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีความประพฤติดีสมควรยกย่องเป็น  “ครูอุทัยรักษ์ความเป็นไทย”  ตามโครงการพบผู้ว่าฯ  หน้าเสาธง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
-  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ.  (OBEC  AWARDS)  ชนะเลิศเหรียญทอง  ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  ด้านวิชาการ  การประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ประจักษ์  ระดับภาคเหนือ  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อวันที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2559
-  ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา  2557  ระดับดีเด่น  จากกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  25  เมษายน  พ.ศ.  2559
ปีการศึกษา 2560
-  ไปรับประกาศเกียรติคุณเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  ประจำปี  2559  ประเภทผู้บริหาร  จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.  2560 
-  ได้รับรางวัลระดับชาติ  รางวัลทรงคุณค่า  สพฐ.  (OBEC  AWARDS)  ระดับเหรียญทอง  ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  ด้านวิชาการ  โครงการประกวดหน่วยงาน  และผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์  ประจำปี  2559  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อวันที่  4  มกราคม  พ.ศ.  2560 
-  ได้รับรางวัลเสมา  ป.ป.ส.  ผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา  2558  จากกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  27  เมษายน  พ.ศ.  2560 
-  ได้รับรางวัล  MOE  AWARDS  ปีการศึกษา  2558  ผลงานระดับดีเด่น  ประเภทบุคคล สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  จากกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  พ.ศ.  2560
-  ได้รับรางวัล  MOE  AWARDS  ปีการศึกษา  2558  ผลงานระดับดีเด่น  ประเภทโครงการ  สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  จากกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  พ.ศ.  2560
-  ได้รับรางวัล  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมผ่านเกณฑ์การประเมิน  “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ด้านการศึกษา  ปีการศึกษา  2559  จากกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  25  กันยายน  พ.ศ.  2560
ปีการศึกษา 2561
-  ได้รับรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ.  (OBEC  AWARDS)  ชนะเลิศเหรียญทอง  ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  ด้านการบริหารจัดการการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบพลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์  ระดับภาคเหนือ  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อวันที่  30  มกราคม  พ.ศ.  2561 
-  ได้รับรางวัลระดับชาติ  รางวัลทรงคุณค่า  สพฐ.  (OBEC  AWARDS)  รองชนะเลิศเหรียญทอง  ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  ด้านการบริหารจัดการ  โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบพลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์  ประจำปีการศึกษา  2560  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อวันที่  9  มีนาคม  พ.ศ.  2561 
-  ได้รับรางวัล  MOE  AWARDS  ปีการศึกษา  2559  ผลงานระดับดีเด่น  ประเภทบุคคล  สาขาส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  28  กันยายน  พ.ศ.  2561
ปีการศึกษา  2562
-  ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่  ลด  ละ  เลิกเหล้า  เบียร์  ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ต่อนักเรียนในโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกของพ่อแม่เลิกเหล้า  จากผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์งดเหล้า  (สคล.)  เมื่อวันที่  25  มกราคม  พ.ศ.  2562
-  ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้นำเสนอผลงานสถานศึกษาต้นแบบรางวัล  IQA  AWARD  การสัมมนาหัวข้อ  “ถอดรหัสระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา  ภายใต้งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  ปีการศึกษา  2561  ภาคเหนือ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อวันที่  10  มกราคม  พ.ศ.  2562 
-  ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี”  ในฐานเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  เป็นที่ประจักษ์ชัด  จากคุรุสภา  เมื่อวันที่  17  มกราคม  พ.ศ.  2562
-  ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม  ควรค่าแก่การยกย่อง  “พอเพียง  วินัย  สุจริต  จิตอาสา”  ประจำปี  2562  ครั้งที่  10  ประจำปี  2562  ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ  จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เมื่อวันที่  3  กรกฎาคม  พ.ศ.  2562