ผลงานโรงเรียน
ปีการศึกษา 2562
      -     รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทอง ปีการศึกษา  2562
            จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่  27  มิถุนายน  พ.ศ.  2562

      -     ประกาศเกียรติคุณ  ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียน  อย.น้อย  ประจำปีงบประมาณ  2562  ระดับดีเยี่ยม 
            จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข  เมื่อวันที่  29  พฤศจิกายน  พ.ศ.2562
ปีการศึกษา 2561
     -   รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเงิน
         จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  42  เมื่อวันที่ 27  มิถุนายน  พ.ศ.  2561
     -   ประกาศเกียรติคุณ  ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียน  อย.น้อย  ประจำปีงบประมาณ  2561  ระดับดีมาก 
         จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข  เมื่อวันที่  15  มกราคม  พ.ศ.  2562
     -   รางวัลเป็นสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
         เพื่อการประกันคุณภาพ  ระดับยอดเยี่ยม  ประเภทสถานศึกษา  ขนาดกลาง 
         รางวัล  IQA  AWARD  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปี  2561 
         จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อวันที่  30  กันยายน  พ.ศ.  2561 
     -   เกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างการประกันคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  2561 
         มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาดีเยี่ยม 
         จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  42  เมื่อวันที่  17  กันยายน  พ.ศ.  2561
     -   รางวัลเป็นโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมนิสัยรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
         สยามบรมราชกุมารี  ปีงบประมาณ  2561  ระดับดีเด่น  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  42 
         เมื่อวันที่  30  กันยายน  พงศ.  2561
     -   รางวัลเป็นสถานศึกษาที่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
         มีค่าเฉลี่ยสูง  10  อันดับแรกของระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  42  (Top  Ten)  จากการทดสอบ
         ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-net)  ประจำปีการศึกษา  2561 
         จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  42  เมื่อวันที่  10  เมษายน  พ.ศ.  2562 
     -   รางวัลเป็นสถานศึกษาที่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
         มีค่าเฉลี่ยสูง  10  อันดับแรกของระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  42  (Top  Ten)  จากการทดสอบ
         ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-net)  ประจำปีการศึกษา  2561 
         จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  42  เมื่อวันที่  10  เมษายน  พ.ศ.  2562 
     -   รางวัลเป็นสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-net)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
         มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น  10  อันดับแรกของระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  42 (Top  Ten) 
         จากการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-net)  ประจำปีการศึกษา  2561 
         จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  42  เมื่อวันที่  10  เมษายน  พ.ศ.  2562 

ปีการศึกษา 2560
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบที่มีมาตรการองค์กรดีเด่น  ด้านการสวมหมวกนิรภัย  100  เปอร์เซ็นต์  จากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  จำกัด  เมื่อวันที่  1  มีนาคม  พ.ศ.  2560
ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศลำดับที่  1  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  ประจำปี  2560  ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ขนาดเล็ก  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  42  เมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  พ.ศ.  2560
ได้รับรางวัล  ประเภทสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบเพื่อการเรียนรู้  “เกษตรพอเพียงในสถานศึกษาฯ    ตามแนวทางพระราชดำริ”  ตามโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี  2560  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เมื่อวันที่  4  กันยายน  พ.ศ.  2560   

ได้รับรางวัลเป็นสถานศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยทุกวิชาของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-net)  ประจำปีการศึกษา  2560  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  42  เมื่อวันที่  12  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561
ปีการศึกษา 2559
ได้รับโล่และเกียรติบัตร ผ่านการประเมินเป็น  “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ด้านการศึกษา  ปีการศึกษา  2559”  
จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  25  กันยายน  พ.ศ.  2560
ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ระดับทองแดง 
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  พ.ศ.  2559
ได้รับรางวัล  ระดับดีเด่น  โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม  
ประจำปีการศึกษา  2559  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  42  
ร่วมกับธนาคารออมสิน  เมื่อวันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2559
ได้รับรางวัลระดับดีเด่น  การประเมินมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนตามนโยบาย  3  ดี  สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสัยรักการอ่าน  และการพัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน  ปี  2559 
ประเภทโรงเรียนขนาดกลางจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 42  เมื่อวันที่  21  กรกฎาคม  พ.ศ.  2559 
ได้รับรางวัลดีเด่นอันดีที่  1  ระดับประเทศ  ผลงานการผลิตหนังสั้น  เรื่องความปลอดภัยทางถนน  “พลังชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน  ครั้งที่  4  จากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด  เมื่อวันที่  18  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2559
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  ผลงานการดำเนินโครงการเพื่อความปลอดภัยทางถนน  ดีเด่นอันดับที่  1  ระดับจังหวัด 
“พลังชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน  ครั้งที่  4” 
จากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  จำกัด  เมื่อวันที่  14  ตุลาคม  พ.ศ.  2559


ปีการศึกษา 2558
ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2558
ระดับทองแดง  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อวันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ.  2558
ได้รับโล่รางวัล  เสมา  ป.ป.ส.  ระดับดีเด่น  โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี  2557  จากกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  4  มีนาคม  พ.ศ.  2558
ได้รับโล่รางวัล  MOE  AWARDS  ปีการศึกษา  2558  ผลงานระดับดีเด่น  ประเภทบุคคล   สาขา  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  จากระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  พ.ศ.  2560
ได้รับรางวัลโล่รางวัล MOE  AWARDS  ปีการศึกษา  2558  ผลงานระดับดีเด่น  ประเภทโครงการ  สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  จากระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  พ.ศ.  2560
ได้รับโล่เป็นโรงเรียนดีเด่นในการส่งเสริมปละและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม  ความเสียสละ  และการเป็นผู้นำจากกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  2  ระดับจังหวัด  การประกวด “สุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด”  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ  5  รอบ  2  เมษายน  2558  ประเภทเยาวชน  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา/ปวช.เยาวชนนอกสถานศึกษาอายุไม่เกิน  18  ปี  จากกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  กระทรวงยุติธรรม  เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  พ.ศ.  2558


ย้อนหลัง - ปีการศึกษา 2557
       -   โล่รางวัลสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ประจำปี  2557
           จากกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  25  เมษายน  พ.ศ.  2559
       -   ประกาศนียบัตรได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  ประจำปี  2557
           จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เมื่อวันที่  5  กันยายน  พ.ศ.  2557
       -   ประกาศเกียรติคุณ  ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียน  อย.น้อย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557  ระดับดี 
           จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข  เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2557
       -   ป้ายสนองพระราชดำริ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
           สยามบรมราชกุมารี  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พระราชทาน  เมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2554